B23 liên quan đến điều hòa phiên mã rRNA


Truong Nguyen lược dịch

(Truong Nguyen hiện đang làm việc tại trường Đại học Y khoa Stanford)

Mức độ phiên mã của rRNA thường quan hệ chặt chẽ với sự thay đổi hoàn toàn của tỉ lệ tăng trưởng tế bào là việc đã được biết đến khá rõ. Sư điều hòa của phiên mã rRNA dường như phụ thuộc vào sự thay đổi động học của cấu trúc chromatin. Trước đây, nhóm tác giả này đã phát hiện B23/nucleophosmin, một phosphoprotein nhân đa chức năng (là thành phần của nhân tố hoạt hóa template III mà tái cấu trúc lại chromatin) vó hoạt tính histone chaperone. Trong bài báo này, tác giả kiểm tra tác động của B23 lên việc phiên mã rRNA. B23 được phát hiện liên hệ với rRNA gene chromatin. U71c chế sự biểu hiện của B23 bằng kỹ thuật siRNA cho kết quả trên việc giảm mức độ phiên mã của rRNA. Tác giả thiết kế đột biến B23 mất đoạn C-terminal, đột biến này mất đi đoạn quan trọng cho hoạt tính histone chaperon và ức chế sự gắn kết của b23 lên histone bằng cơ chế dominant-negative. Biểu hiện đột biến B23 mất đoạn C-terminal làm giảm sự phiên mã rRN và giảm tỉ lệ tăng sinh tế bào. Những kết quả trên đây đề nghị rằng B23 liên quan đến điều hòa phiên mã rRNA như là một histone chaperone của nhân tế bào.
http://mcb.asm.org/cgi/content/full/28/10/3114?view=long&pmid=18332108

mcb.asm.org

Molecular and Cellular Biology, May 2008, p. 3114-3126, Vol. 28, No. 100270-7306/08/$08.00+0 doi:10.1128/MCB.02078-07Copyright © 2008, American Society for Microbiology. All Rights Reserved.

——————————————

NPM1/B23: một chaperone đa chức năng trong ribosome genesis và Chromatin remodeling. Thoạt nhìn, ribosome genesis và chromatin remodeling là 2 quá trình khác biệt, tuy nhiên, chúng có cùng chung về những vấn đề liên quan đến charged nucleic acids và các protein cơ bản, nhỏ mà có thể gây ra những sự kết hợp các vấn đề không mong muốn trong tế bào. Protein chaperone nuclear acidic đa chức năng NPM1 được hoạt hóa trong vài giai đoạn của ribosome biogenesis, tái cấu trúc chromatin và mitosis cũng như là quá trình sữa chữa DNA, sao chép và phiên mã. Hơn nữa, NPM1 đóng vai trò quan trọng trong con đường tín hiệu Myc-ARF-p53 hay là điều hòa SUMO. Tuy nhiên, mối tương quan quan trọng của NPM1 trong các quá trình này vẫn chưa được biết rõ. Trong bài báo này, tác giả cập nhật danh sách mở rộng các hoạt động đa dạng và những phân tử tương tác của NPM1. Cơ chế chuyển ra ngoài nhân, Chức năng của NPM1 trong nucleulos và tại mitotic spindle sẽ được thảo luận với sự liên quan đến quá trình phát triển ung thư. Có những tranh luận rằng những chức năng được đề cập của NPM1 như là 1 histone chaperone có thể giải thích 1 phần, nhưng không phải hoàn toàn, tất cả những tác động mà có thể quan sát được trong tế bào về sự thay đổi biểu hiện của NPM1. Thử thách tương lai đặt ra để hiểu rõ làm sao NPM1 được hoạt hóa, gắn kết, và điều hòa để tiến hành những chức năng của nó.
http://www.hindawi.com/journals/bcri/2011/195209/

www.hindawi.com

At a first glance, ribosome biogenesis and chromatin remodeling are quite different processes, but they share a common problem involving interactions between charged nucleic acids and small basic proteins that may result in unwanted intracellular aggregations. The multifunctional nuclear acidic chap…

——————————————

Histone chaperones điều hòa mật độ của các tổ chức histone proteins xung quanh vị trí phiên mã DNA và do đó hình thành một cơ chế điều hòa tại vị trí quan trọng đặc hiệu cho việc điều hòa sự biểu hiện gene. Tới thời điểm này, cơ chế mục tiêu cho vị trí đặc hiệu vẫn chưa biết rõ. Nhóm tác giả này trước đây (xem bài post trước) đã chỉ ra rằng histone chaperone B23/Nucleophosmin liên hệ với rRNA chroatin trong việc kích ứng phiên mã rRNA. O73 bài báo này, tác giả nêu ra cơ chế của việc xác định điểm đặc hiệu của B23 trên r-chromatin. Họ quan sát thấy trong quá trình mitosis, B23 được giải phóng từ chromatin dựa trên sự bất hoạt của hoạt tính gắn RNA do bị điều hòa phosphorylated của cdc2 kinase. Trạng thái phosphorylated của B23 ảnh hưởng mạnh mẽ đến hoạt tính gắn chromatin của B23. Hơn nữa, tác giả còn phát hiện ra rằng việc gắn r-chromatin của B23 là điều kện cần thiết cho hoạt tính histone chaperone của B23 in vivo. Thêm nữa, tác giả thấy loại bỏ UBF (nhân tố gắn trên chuỗi, cũng là một nhân tố phiên mã rRNA) làm giảm khả năng gắn chromatin của B23. Điều này dẫn đến việc gia tăng mật độ histone tại r-chromatin. 2 bằng chứng lớn trên đề xuất một lý thuyết rằng cơ chế phụ thuộc vào chu trình tế bào cho việc điều hòa điểm đặc hiệu của mật độ histone theo con đường nối RNA và nhân tố phiên mã điều hòa việc gắn kết giữa histone chaperones đến các chromosome loci đặc hiệu.
http://mcb.asm.org/cgi/content/full/30/20/4952?view=long&pmid=20713446

Regulation of Nucleolar Chromatin by B23/Nucleophosmin Jointly Depends upon Its RNA Binding Activity

mcb.asm.org

Molecular and Cellular Biology, October 2010, p. 4952-4964, Vol. 30, No. 200270-7306/10/$12.00+0 doi:10.1128/MCB.00299-10Copyright © 2010, American Society for Microbiology. All Rights Reserved.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: